Regulamin Pływalni Miejskiej

Start 9 Regulamin Pływalni Miejskiej „AQUASFERA”

Postanowienia organizacyjne

 1. Pływalnia Miejska Aquasfera (zwana dalej Pływalnią) znajduje się na terenie obiektu położonego przy ul. Hubala 21 w Lubaczowie. Pływalnia jest własnością Gminy Miejskiej Lubaczów.
 2. Pływalnią oraz całym obiektem (w tym parkingami) zarządza Kierownik Referatu Sportu Urzędu Miejskiego (zwany dalej Zarządzającym), wykonujący zadania przy pomocy pracowników upoważnionych do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
 3. Pływalnia czynna jest codziennie od 7.00 do 21.30, z czego pobyt użytkownika w hali basenowej przewidziany jest do godz. 21:15, a ostateczne rozliczenie najpóźniej do godziny 21.30.
 4. Zasady funkcjonowania Pływalni oraz prawa i obowiązki korzystających z niej reguluje niniejszy Regulamin.
 5. W skład Pływalni wchodzi część budynku znajdująca się za bramkami kontroli dostępu obok recepcji, obejmująca między innymi halę basenową z niecką basenową, przebieralnie, natryski, WC i przestrzeń komunikacyjną, jak również część administracyjna i szatniowa.
 6. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz innych instrukcji, w tym użytkowania dostępnego wyposażenia. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników Pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.
 7. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego.
 8. Osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników Pływalni, a w szczególności ratowników pełniących dyżur.
 9. Zarządzający może czasowo ograniczyć wejście użytkowników na Pływalnię z powodu osiągnięcia maksymalnej ilości osób korzystających.
 10. Możliwość skorzystania z Pływalni należy sprawdzać w Harmonogramie, uwzględniającym dokładne daty i godziny używania niecki basenowej przez grupy zorganizowane oraz innych użytkowników, na potrzeby których zostały zarezerwowane wymienione tory pływackie. Harmonogram uwzględnia również inne zajęcia zorganizowane przez Zarządzającego. Harmonogram dostępny jest w recepcji Pływalni oraz ogłaszany na stronie www.aquasfera.lubaczow.pl
 11. Na terenie Pływalni zabrania się jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek i sprzedaży towarów. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność gospodarcza polegająca na udostępnianiu i obsłudze automatów do sprzedaży napojów, drobnych przekąsek i akcesoriów do pływania. Działalność ta wymaga umowy z Zarządzającym.

Stosowanie Regulaminu Pływalni

 1. Przed wykupieniem usługi i skorzystaniem z Pływalni użytkownik winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wykupując usługę użytkownik potwierdza zapoznanie się z wszystkimi zapisami Regulaminu Pływalni i zobowiązuje się do ich stosowania.
 3. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do poleceń pracowników Pływalni, mogą zostać usunięte z obiektu.
 4. Rażące naruszenie Regulaminu może spowodować wykluczenie z możliwości wstępu na Pływalnię.
 5. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie pozostałe regulaminy i instrukcje udostępnione są na terenie Pływalni, jak również na stronie internetowej www.aquasfera.lubaczow.pl

Zasady korzystania z Pływalni

 1. Osoby korzystające z Pływalni zobowiązane są do:
  • stosowania się do znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz sygnalizacji świetlnej,
  • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników pełniących dyżur i innych pracowników Pływalni,
  • dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,
  • zachowania szczególnej ostrożności na przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,
  • użytkowania sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,
  • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na Pływalni jedynie pod stałą opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Pod opieką jednego opiekuna może być maksymalnie troje dzieci w wieku 4-13 lat. Każde dziecko do 3 roku życia musi być pod opieką co najmniej jednego opiekuna.
 3. Zarządzający zastrzega sobie prawo do rezerwacji części lub całości niecki basenowej w celu przeprowadzenia zajęć zorganizowanych.
 4. Grupy zorganizowane mogą skorzystać z Pływalni po wcześniejszym ustaleniu terminu. Nie jest możliwe wyłączenie z użytkowania części torów pływackich na potrzeby grupy zorganizowanej bez uprzedniej rezerwacji.
 5. Przed wejściem na Pływalnię opiekunowie grup zorganizowanych są zobowiązani zgłosić się do recepcji Pływalni celem uzgodnienia warunków korzystania z hali basenowej. Grupy zorganizowane obowiązują ponadto wszelkie zapisy Regulaminu dla grup zorganizowanych.
 6. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać z Pływalni wyłącznie w ramach zajęć
  z instruktorem.
 7. Indywidualne oraz grupowe lekcje pływania mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów upoważnionych przez Zarządzającego.
 8. Zabrania się prowadzenia nauki i doskonalenia pływania osobom nieupoważnionym przez Zarządzającego oraz uczestniczenia w takich zajęciach użytkownikom Pływalni.
 9. Użytkownikom Pływalni zaleca się niewnoszenie na teren Pływalni wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zgubienia.
 10. Przed wyjściem z przebieralni na teren hali basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
 11. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach. Przebieralnie rodzinne są przeznaczone dla rodzin z dziećmi i dla osób niepełnosprawnych.
 12. Przed wejściem na halę basenową wszyscy użytkownicy zobowiązani są do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem z użyciem środków myjących (także po skorzystaniu z WC) oraz do dezynfekcji stóp w brodziku znajdującym się przed wejściem na tę halę.
 13. Na terenie całej Pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia, czego należy dokonać w szatni. Zalecane jest obuwie plażowe, które należy pozostawić w wyznaczonym miejscu w pobliżu wejścia na halę basenową.
 14. Na terenie Pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:
  • dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,
  • dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.
 15. Podczas pobytu w wodzie jak i na hali basenowej obowiązuje czepek kąpielowy.
 16. Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli. Zaleca się dodatkowo stosowanie majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody.
 17. Na teren Pływalni zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi do uprawiania aktywności w wodzie, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz osobom z opatrunkami (plastry, bandaże, itp.).
 18. Ratownicy noszą strój z napisem ”RATOWNIK”.
 19. Na torach basenu podczas pływania obowiązuje ruch prawostronny.
 20. Na niecce basenowej nie może przebywać więcej niż 48 osób.
 21. Klienci indywidualni mogą wnieść na halę basenową prywatny sprzęt do pływania przeznaczony do osobistego użytkowania, po uprzednim zaakceptowaniu jego stanu czystości przez Ratownika.
  Indywidualny sprzęt do pływania dla jednej osoby: 1 para płetw krótkich, okularki, 1 deska, 1 para łapek pływackich, 1 para rękawków do pływania.
 22. Zabrania się wnoszenia własnych dmuchanych piłek, kółek, materacy, pistoletów na wodę, itp.
 23. Korzystanie z wodnego toru przeszkód odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach, a jego zasady umieszczone są w Regulaminie wodnego toru przeszkód.
 24. Na terenie hali basenowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, kamer (również podwodnych) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych.
 25. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie Ratownikowi.
 26. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
  W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 27. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do recepcji w holu. Personel recepcji wydaje rzeczy znalezione po ich identyfikacji przez właściciela. Rzeczy znalezione są przechowywane przez 4 tygodnie.

Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Obiekt, w tym Pływalnia, są całkowicie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma obowiązek wykupienia biletu wstępu.
 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi do obiektu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług obiektu czy nie.
 4. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy lub dokładnego umycia swojego wózka przed wjazdem na teren hali basenowej.

Bezpieczeństwo

 1. W hali basenowej obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  • seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom Ratowników lub innych pracowników Pływalni,
  • długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody,
  • krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty Ratownika i personelu Pływalni.
 1. Niecka basenowa o wymiarach 25m x 16m, z ruchomym dnem o regulowanej głębokości od 0,0 m – 1,8 m, podzielona jest na 8 torów pływackich. Możliwe jest podzielenie niecki na dwie strefy o różnych głębokościach. Głębokości wody w poszczególnych strefach podane są na wyświetlaczach elektronicznych, znajdujących się na ścianach hali basenowej.
 2. Pływalnia ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia z eksploatacji poszczególnych stref.
 3. Strefy wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez taśmy, pachołki i łańcuchy w kolorze biało-czerwonym i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 4. Zabrania się wnoszenia i używania pod prysznicem kosmetyków w szklanych opakowaniach. Kategorycznie zabrania się używania środków myjących, w tym mydła, żelów, szamponów itp. w niecce basenowej.
 5. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny użytkownikom Pływalni zabrania się:
  • wchodzenia do wody wbrew zakazom Ratowników, przy braku słuzby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • siedzenia na brzegach niecki oraz na słupkach startowych lub drabinkach wejściowych,
  • biegania, popychania i wrzucania użytkowników do wody,
  • skoków do wody bez zgody Ratowników,
  • wnoszenia na teren Pływalni napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania żywności, napojów oraz żucia gumy w hali basenowej,
  • wszczynania fałszywych alarmów,
  • pozostawiania dzieci bez opieki,
  • zaśmiecania i zanieczyszczania Pływalni,
  • wchodzenia i wychodzenia z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki),
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
  • powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z Pływalni, a w szczególności nurkowania w dal, oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych.

Opłaty

 1. Opłata za wstęp pobierana jest według cennika, który znajduje się w holu Pływalni. Cennik znaleźć można również na stronie www.aquasfera.lubaczow.pl
 2. Wejście w strefę naliczania czasowego oraz przydział szafek odbywa się przy użyciu urządzenia elektronicznego (pasek z wodoodpornym czujnikiem elektronicznym – transponder), który nabywa się w automacie w holu bądź w recepcji w przypadku, gdy automat jest nieczynny.
 3. Wyjście z Pływalni jest możliwe jedynie po uprzednim rozliczeniu się z czasu korzystania z hali basenowej.
 4. Czas pobytu na hali basenowej mierzony jest od momentu przejścia przez bramkę do chwili zwrotu transpondera (paska) przy rozliczeniu.
 5. Pełna należność za świadczoną usługę na terenie Pływalni musi być uregulowana w momencie opuszczenia strefy naliczania czasowego. Na prośbę użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Faktury za usługi świadczone przez Pływalnię można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w recepcji, do 2 tygodni od daty sprzedaży usługi – na podstawie paragonu, który zawiera NIP nabywcy.

Odpowiedzialność

 1. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty pozostawione bez nadzoru, w szafkach otwartych, nieprawidłowo zamkniętych oraz poza szafkami (w tym w szatni) Pływalnia nie odpowiada.
 2. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia transpondera (paska) użytkownik obowiązany jest uregulować należność wg cennika.
 3. Za zniszczenia elementów wyposażenia Pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 4. W przypadku świadomego lub nieumyślnego zanieczyszczenia wody w niecce basenowej sprawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
 5. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 6. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione na terenie obiektu lub utracone na skutek kradzieży.
 7. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 8. Nieznajomość Regulaminu oraz instrukcji nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie Pływalni i jej urządzeń, a Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.

Regulamin z dnia 11 lipca 2022 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Miasta Lubaczowa

Formularz Kontaktowy

5 + 5 =

* Pola wymagane.

AQUASFERA - PŁYWALNIA MIEJSKA

ul. mjr. Hubala 21, 37-600 Lubaczów

+48 731 212 215

biuro [at] aquasfera.lubaczow.pl

 

URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

+48 16 632 80 10

poczta [at] um.lubaczow.pl