Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Start 9 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Pływalni Miejskiej Aquasfera w Lubaczowie

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego Pływalni Miejskiej Aquasfera w Lubaczowie

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin dotyczy funkcjonowania monitoringu wizyjnego Pływalni Miejskiej w Lubaczowie rejestrującego obraz, którym objęty jest teren pływalni wraz z jej otoczeniem.
 2. System monitoringu wizyjnego – zwany dalej monitoringiem – składa się z instalacji sprzętowych oraz oprogramowania służącego do rejestracji, odtwarzania, utrwalania na nośnikach elektronicznych nagrań z obszaru objętego monitoringiem.
 3. Monitoringiem objęty jest teren pływalni znajdujący się przy ul. Hubala 21 oraz obszar bezpośrednio przylegający do niej. Elementy systemu monitoringu wizyjnego wraz z ich umiejscowieniem określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Urząd Miasta w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa.
 5. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
  Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
 1. Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem w przestrzeni publicznej.

§ 2. PODSTAWA PRAWNA

Niniejszy regulamin opracowano zgodnie z zasadami zawartymi w następujących aktach prawnych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz.U.UE L 2016.119.1).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

§ 3. CEL STOSOWANIA MONITORINGU

Monitoring stosowany jest w celu:

 1. Podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia możliwych zagrożeń osób fizycznych znajdujących się na terenie infrastruktury pływalni, a także poprawa bezpieczeństwa użytkowników, a więc osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.
 2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie obiektu oraz rejestracja zdarzeń sprzyjających identyfikacji sprawców dopuszczających się nielegalnych czynów.
 3. Przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
 4. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 4. STOSOWANIE MONITORINGU

 1. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  a. kamer zewnętrznych i wewnętrznych rejestrujących zdarzenie;
  b. monitora przekazującego obraz w czasie rzeczywistym;
  c. urządzenia rejestrującego oraz zapisującego materiał wideo na rejestratorach cyfrowych.
 2. Dostęp do monitora o którym mowa w pkt. 1 posiadają wskazani pracownicy posiadający odpowiednie upoważnienie otrzymane od Administratora Danych Osobowych.
 3. Dostęp do systemu monitoringu, w zakresie zapisanych na nośnikach danych posiadają:
  a. Burmistrz Miasta Lubaczowa;
  b. Wiceburmistrz Miasta Lubaczowa;
  c. Pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku ds. informatycznych;
  d. wskazani pracownicy Referatu Sportu posiadający odpowiednie upoważnienie otrzymane od Administratora Danych Osobowych.
 4. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego pełni Kierownik Referatu Sportu.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostęp do monitoringu jest zabezpieczony poprzez umieszczenie w szafie zamykanej na klucz, rejestratory przechowywane są w podbaseniu.
 6. Monitoring nie obejmuje w szczególności pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz pomieszczeń socjalnych.

§ 5. ZAKRES DANYCH OBJĘTYCH SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. System monitoringu nagrywa wyłącznie obraz bez zapisu dźwięku w czasie rzeczywistym, w momencie zarejestrowania ruchu przez kamery, w obszarze monitorowanym.
 2. Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym:
  a. Imię i nazwisko;
  b. nr rejestracyjny pojazdu;
  c. czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem;
  d. sposób zachowania osób, które zostały zrejestrowane za pośrednictwem monitoringu.
 3. System monitoringu wizyjnego nie stosuje dodatkowej zaawansowanej analizy danych.
 4. System monitoringu funkcjonuje całodobowo, Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 2 tygodni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora.
  Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane.

§ 6. ZASADY WYKORZYSTANIA, UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO

 1. Dostęp do monitoringu następuje na wniosek właściwego organu uprawnionego na podstawie zgłoszenia poszkodowanego (Policja, Prokuratura, Sądy), w zakresie realizowania przez niego ustawowych zadań.
 2. Wniosek powinien być skierowany do Administratora Danych Osobowych, złożony w siedzibie Urzędu, bądź przekazany do Urzędu za pośrednictwem operatora pocztowego lub w formie elektronicznej na adres poczta@um.lubaczow.pl, poświadczony podpisem kwalifikowanym.
 3. Osoba fizyczna będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny na terenie Pływalni Miejskiej w Lubaczowie, a w odniesieniu do osób poniżej 18 roku życia jej rodzic albo opiekun prawny, ma prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem stanowiącym załącznik 2 do Administratora Danych Osobowych z prośbą o zabezpieczenie w formie kopii zapisu wskazanego fragmentu nagrania z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia zarejestrowania zdarzenia na rejestratorze. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas oczekiwania zdarzenia i oznaczenie miejsca zdarzenia.
 4. Osoby mające wgląd w obraz zapisany za pośrednictwem monitoringu w czasie rzeczywistym lub w zapis zarejestrowany przez monitoring wizyjny posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych Osobowych i są świadome odpowiedzialności za ochronę danych osobowych.
 5. Dane zapisane za pośrednictwem monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Pływalni Miejskiej w Lubaczowie” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Obowiązek informacyjny względem osób, których wizerunek został utrwalony za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest spełniony przez administratora danych poprzez:

 1. rozmieszczenie na monitorowanym obszarze tablic informujących o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz
 2. zamieszczaniem na stronie internetowej (https://um.lubaczow.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubaczowie (https://bip.um.lubaczow.pl/) następującej klauzuli:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY PŁYWALNIA MIEJSKA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta w Lubaczowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubaczowa z siedzibą: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów;
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów
  – przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
 3. Cele Przetwarzania danych osobowych
  Celem zainstalowanego monitoringu jest:
  – podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia możliwych zagrożeń osób fizycznych znajdujących się na terenie infrastruktury pływalni, a także poprawa bezpieczeństwa użytkowników, a więc osób przebywających na terenie objętym monitoringiem;
  – zapobieganie dewastacji i kradzieży na terenie obiektu oraz rejestracja zdarzeń sprzyjających identyfikacji sprawców dopuszczających się nielegalnych czynów;
  – przeciwdziałania przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
  – ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Podstawa Prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z:
  – art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559
  z późn. zm.);
  – art. 222§1 Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
 5. Odbiorcy Państwa danych osobowych
  Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Są nimi sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne maksymalnie przez okres 2 tygodni. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługują Państwu określone prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
  Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.
  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Regulamin monitoringu wizyjnego
  Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest na stronach: https://um.lubaczow.pl/ oraz https://bip.um.lubaczow.pl/

Regulamin z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Miasta

Formularz Kontaktowy

14 + 1 =

* Pola wymagane.

AQUASFERA - PŁYWALNIA MIEJSKA

ul. mjr. Hubala 21, 37-600 Lubaczów

+48 731 212 215

biuro [at] aquasfera.lubaczow.pl

 

URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

+48 16 632 80 10

poczta [at] um.lubaczow.pl