Deklaracja dostępności

 

Start 9 Deklaracja dostępności

Wstęp do deklaracji dostępności

Urząd Miejski w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Miejskiej Aquasfera pod adresem www.aquasfera.lubaczow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-07-29.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • część plików została opublikowana w postaci skanów,
 • filmy i transmisje nie posiadają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-29.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 2022-07-29

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • Ctrl + U – wywołuje menu dostępności,
 • Esc – zminimalizowanie menu dostępności,
 • Tab – poruszanie się po stronie,
 • Enter – uruchamianie wybranego elementu na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magda Fusińska, iod [at] um.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 881 312 315. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Obiekt, w tym Pływalnia, są całkowicie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma obowiązek wykupienia biletu wstępu.
 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi do obiektu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług obiektu czy nie.
 4. Osoby niepełnosprawne, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy lub dokładnego umycia swojego wózka przed wjazdem na teren hali basenowej.
 5. Na chwilę obecną w urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Formularz Kontaktowy

5 + 5 =

* Pola wymagane.

AQUASFERA - PŁYWALNIA MIEJSKA

ul. mjr. Hubala 21, 37-600 Lubaczów

+48 731 212 215

biuro [at] aquasfera.lubaczow.pl

 

URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE

ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów

+48 16 632 80 10

poczta [at] um.lubaczow.pl